SAMMENHENGER MELLOM TEKNOSTRESS OG OMSTILLINGSEVNE - EN CASESTUDIE

Authors

  • John Sandberg Universitetet i Agder
  • Simen William Sæther Universitetet i Agder
  • Hans Olav Omland Universitetet i Agder

Abstract

Den teknologiske utviklingen går hurtigere enn noen gang der digitalisering er sentral i de fleste organisasjoner for å effektivisere arbeidsprosesser. Det betyr omstilling for ansatte i organisasjonene. En litteraturgjennomgang om omstilling viser at digitalisering, teknostress og omstillingsevne kan ha betydning for omstilling. Vi fokuserer i denne studien på hvilke faktorer som kan føre til teknostress og som derved kan innvirke på ansattes omstillingsevne. Vi gjennomførte en kvalitativ casestudie med 14 semi-strukturerte intervjuer i tre mellomstore norske kommuner. Analyse av datamaterialet viser at interesse, eierskap, nytteverdi, og informasjon har innvirkning på omstillingsevne. Resultatene fra casestudien viser at teknostress har betydning for disse fire faktorene. En sammenfatning av funnene er presentert i en matrise som viser at ti av tolv teknostress-faktorer har sammenheng med en eller flere av de fire omstillingsevne-faktorene.

Published

2019-11-18