LÆRINGSMÅL, LÆRINGSAKTIVITETER OG VURDERING I PROSJEKTBASERTE EMNER

  • Line Kolås Nord University
  • Robin Munkvold Nord University
  • Hugo Nordseth Nord University

Abstract

For å bedre utdanningskvaliteten er bevissthet rundt sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering nyttig. Artikkelen presenterer en studie om denne sammenhengen i prosjektbaserte IT-emner ved to norske universitet. Studien er basert på intervju av IT-lærere i 30 emner med learning through construction (LtC) som pedagogisk metode, samt en dokumentanalyse av læringsutbyttebeskrivelser og statistikk fra administrasjonssystemet FS for LtC-emnene. LtC-emner kjennetegnes ved at det benyttes prosjektbasert læring i ulikt omfang, hvor studentene utvikler et produkt, gjerne i grupper. I denne studien består produktene i stor grad av programvare, prototyper av programvare og produktdokumentasjon. Problemstillingen i studien er: Hvordan sikre kvalitet i LtC-emner med fokus på læringsutbyttebeskrivelser (LUB’er), læringsaktiviteter og vurdering? Problemstillingen er videre konkretisert i forskningsspørsmålet: Hvilke sammenhenger finnes mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering i LtC-emner? For å svare på spørsmålet, identifiseres og analyseres verb i læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer som brukes i LtC-emnene. Deretter ses de tre faktorene i forhold til hverandre. Studien viser at LtC-emner er mangfoldige på mange måter. Det brukes mange ulike LtC-verb i læringsutbyttebeskrivelsene, emnene har ulik grad av LtC-aktiviteter, lærerne har ulike begrunnelser for hvorfor LtC brukes som metode og emnene har ofte flere vurderingsformer. Studien diskuterer videre sammenhengen mellom læringsmål, læringsformer og eksamensform i LtC- emner, og bidrar til mer kunnskap om bruk av studentprosjekter i norsk høyere IT-utdanning. Et mål om “constructive alignment”, hvor man starter med læringsutbyttet man ønsker at studentene skal lære, og tilpasser undervisning og vurdering til læringsutbyttet, er ikke åpenbar i denne studien. For å kvalitetssikre LtC-emner, kan det være nyttig å være mer bevisst på sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsform. Studien viser tendenser til bedre snittkarakterer i emner med høy grad av oppgitt LtC-aktivitet, men finner ellers ingen åpenbar sammenheng mellom prosjektrelaterte verb i læringsutbyttebeskrivelsene og omfanget av prosjektrelaterte læringsaktiviteter i emnet. Studien finner heller ikke sammenheng mellom bruk av LtC- verb og vurdering, da det for det første er mange ulike vurderingsformer, og kombinasjoner av eksamensformer, og for det andre er stor variasjon i verb-bruk.

Published
2018-09-18