HVA ARBEIDER TIDLIGERE IT-STUDENTER VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD MED, OG HVOR RELEVANT HAR UTDANNINGEN DERES VÆRT FOR NA?VÆRENDE JOBBSITUASJON?

Authors

  • E Bostrøm Østfold University College
  • H.R. Garder Østfold University College
  • M. Næss Østfold University College
  • Ø. Syversen Østfold University College
  • P.C. Veien Østfold University College

Abstract

rtikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse som er gjort va?ren 2017 blant IT-studentene som avsluttet ved Høgskolen i Østfold 2011-2016. Temaene som ble tatt opp omfattet • søkeprosessen/hvordan og hvor raskt studentene fikk jobb • jobbinnhold / hva arbeider de tidligere studentene med • sammenhengen mellom studier og jobbinnhold • for de studentene som ikke fullførte: hva var a?rsaken til at de ikke fullførte IT-studiet. Undersøkelsen har ba?de en kvantitativ del og en kvalitativ del. Metodisk bygger den ba?de pa? kategoriseringer som er gjort fra en av bransjeforeningene (IKT-Norge) og pa? ulike studentundersøkelser (NOKUT, NIFU), og det gjøres en kort sammenligning med disse. Det er ogsa? gjort andre metodiske grep som beskrives. Undersøkelsen viser at de aller fleste som svarte fikk jobb fort (0-3 ma?neder). Funnene indikerer dermed studiets relevans for senere jobbsituasjon. Svarene viser en sterk sammenheng mellom HiØs studier og de ulike fagomra?dene som respondentene jobber med. Ser vi pa? de ulike fagomra?dene innen IT, uavhengig av retning, scorer programmering, databaser og prosjektarbeide/ledelse høyest, men ogsa? systemarkitektur, support og systemdrift. De 4 IT-Bachelor-studiene som studeres har en faglig bredde, fra vekt pa? IT-teknisk via programmering til IT-organisasjon og næringsliv og medieproduksjon. Vi finner et klart samsvar mellom de ulike studiene og hvilke typer IT-jobber som studentene fa?r etterpa?. Generelt viser funnene ogsa? at studiene var «Litt relevant» eller «Svært relevant» (de to høyeste kategoriene, som til sammen hadde 78%, likt fordelt mellom disse to). Tilsvarende studeres relevans av enkeltfag, ba?de direkte nyttig og nyttig som bakgrunn. For de som ikke fullførte, ser vi at det for de fleste var personlige grunner som var den viktigste a?rsaken til at de avsluttet studiet underveis. Totalt sett gir resultatene ny innsikt i sammenhengen mellom IT-studier og jobbinnhold, noe som kan være nyttig ba?de for høgskoler/universiteter og for arbeidsliv.

Published

2018-09-18