HVA ER DIGITALISERING, DIGITAL INNOVASJON OG DIGITAL TRANSFORMASJON?

EN LITTERATURSTUDIE

  • Karen Osmundsen NHH Norges handelshøyskole
  • Jon Iden NHH Norges handelshøyskole
  • Bendik Bygstad UiO Universitetet i Oslo, NHH Norges handelshøyskole

Abstract

I denne artikkelen presenterer vi funn fra en systematisk litteraturstudie om digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon. Formålet med studien er gi en oversikt over hvordan begrepene brukes og konseptualiseres i IS-litteraturen, og på den måten bidra til en bedre forståelse av hva begrepene betyr og innebærer. Vi har benyttet artikler av høy og validert kvalitet, og totalt analysert 69 relevante forskningsbidrag fra ledende tidsskrifter og konferanser for å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan konseptualiseres digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon i eksisterende forskning? Vi finner at begrepsbruken i litteraturen ikke er entydig, og foreslår definisjoner av hvert av begrepene, for å bidra til en mer konsistent begrepsbruk og bedre forståelse av hva begrepene innebærer. Videre finner vi at digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon er begreper som er tett koblet til hverandre, og vi utvikler en konseptuell modell som illustrerer hvordan disse henger sammen.

Published
2018-09-17