IMPLEMENTERING AV INFORMASJONSSYSTEM – OG UTFORDRINGER I EN ORGANISASJON MED KUNNSKAPSARBEIDERE

Authors

  • Svetlana Akhmetova Universitetet i Agder
  • Carl Erik Moe Universitetet i Agder

Abstract

Innføring av elektroniske legemiddelkurver i helsesektoren er prioritert både politisk og av ledelsen på sykehusene. Det er store forventninger til at slike systemer skal øke arbeidskapasiteten til de ansatte, forbedre informasjonsflyten og redusere antall feilmedisineringer. Akershus Universitetssykehus er det eneste sykehus i Norge som har tatt i bruk en elektronisk legemiddelkurve på sengepost. Implementeringen er imidlertid sterkt forsinket i forhold til vedtatt plan. Motstanden mot dette informasjonssystemet har vært utstrakt. Målet med vårt studie var å utforske utfordringer som man møter i kunnskapsbedrifter (sykehus) for å finne fram til årsaker til de gjentatte utsettelsene i denne implementeringen.

Våre funn baserer seg på semi-strukturerte intervjuer med leger, sykepleiere og medarbeidere i prosjektet. Vi har identifisert et stort antall utfordringer med implementering av den elektroniske legemiddelkurven. Funnene tyder på at en felles forståelse av behov og mål for elektronisk legemiddelkurve ikke er etablert ved sykehuset. Prosjekt- og linjeledelsen synes ikke å ha vektlagt tilstrekkelig forankring inn mot kunnskapsmedarbeiderne. Kunnskapsmedarbeidere er en interessentgruppe som kan gi større utfordringer enn tradisjonelle brukergrupper. Kulturen ved dette sykehuset, og muligens også ved en rekke andre sykehus, synes å tillate omkamp og en adferd blant visse interessentgrupper som i mer tradisjonelle organisasjoner ville bli betraktet som upassende. Funnene understreker viktigheten av å inkludere sterke interessentgrupper tidlig i implementasjonsprosjekter i kunnskapsbedrifter generelt og på sykehus spesielt. 

Issue

Section

NOKOBIT artikler