ELEKTRONISK KONTROLL MED ANSATTE - KONSEKVENSER AV FELTTEKNOLOGI I UTVALGTE BRANSJER

Authors

  • Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
  • Mona Bråten FAFO

Abstract

Bruken av såkalt feltteknologi – elektroniske systemer for registrering av opplysninger om ansatte utenfor fast arbeidssted – kan bidra til å styrke arbeidsgivernes kontroll med egne ansatte. Dette reiser spørsmål om hvilke konsekvenser de nye kontrollmulighetene kan ha for de ansattes personvern og arbeidsmiljø. I denne artikkelen drøfter vi derfor tre spørsmål: (1) hvordan og i hvilken grad har innføringen av feltteknologi ført til nye muligheter for kontroll med ansatte i utvalgte deler av arbeidslivet, (2) hvilke konsekvenser kan bruken av feltteknologi ha for de ansattes personvern og (3) hvordan påvirkes arbeidsmiljøet i bedrifter som har tatt feltteknologi i bruk?

Artikkelen er basert på funnene fra empiriske studier i 52 bedrifter fordelt på sju bransjer. Hovedkonklusjonen er at de delene av arbeidslivet som omfattes av studien både er blitt mer og mindre «gjennomsiktig». Det innebærer at arbeidsgiver i økende grad kan observere, styre og granske de ansattes arbeidsutførelse fra en sentral lokasjon (økt gjennomsiktighet), samtidig som den elektroniske behandlingen av opplysninger om de ansatte er mindre oversiktlig og forutsigbar enn tidligere (svekket gjennomsiktighet). Det argumenteres videre for at denne utviklingen kan svekke de ansattes personvern mens virkningene på arbeidsmiljøet er mer usikre. 

Issue

Section

NOKOBIT artikler