Studiebarometeret på programnivå: effekt av vurderingsformer og obligatoriske øvinger?

Authors

Abstract

Avsluttende skriftlig eksamen er den dominerende vurderingsfor-men ved norske universiteter, særlig i tidligestudieår –gjerne i kombinasjon med obligatoriske øvinger. Dette gjelder også IT-studier, men deterbetydelig varia-sjon mellom studieprogrammer. Et interessant spørsmål er hvorvidt studenters fornøydhet påvirkes av variasjon i vurderingsformer. Denne artikkelen ser på den vektende sammensetningen av vurderingsformer for teknisk-naturvitenskapelige studieprogram ved NTNU og undersøker korrelasjon mellom dette og studenters tilfredshet med de ulike programmene i Studiebarometeret. Resultatene indikerer at studenter jevnt over er noe mer positive til programmer med variert bruk av vurderingsformer, men det er få av spørsmålene i Studiebarometeret hvor for-skjellen er signifikant. Særlig for obligatoriske øvinger er det likevel påfallende mange negative korrelasjoner med Studiebarometeret for 2020, som indikerer at dette er en praksis utdanningsinstitusjonene må tenke bedre gjennom. Problemet er ikke nødvendigvis obligatoriske aktiviteter som sådan, men den typiske måten disse gjøres på, hvor studentene får liten følelse av jobbrelevans, refleksjon og stimulering til nytenkning.

Published

2021-11-22