Parallell Slump

Authors

  • Høgskolen i Ålesund, Institutt for Ingeniør- og Realfag

Abstract

Slumptalsgenerering er eit av dei mest fundamentale og klassiske problema
i informatikk. Der er ei lang rekkje kjende gode slumptalsgeneratorar
for sekvensielle program. Parallell programmering stiller nye krav til
slumptalsgeneratorane, og ulike parallelliseringsparadigme har ulike behov.
Når me krev at programmet skal vera deterministisk utelukker me mange av
dei vanlegaste løysingane. Trass i at parallellisering av slumptalsgeneratorar
har vore kjend som ei utfordring i 30 år, er der få generelle løysingar i
literaturen. I denne artikkelen gjev me eit overblikk over kjende løysingar og
viser korleis splittbare slumptalsgeneratorar kan brukast til ein deterministisk,
dataparellell implementasjon av genetiske algoritmar.

Issue

Section

Artikler